ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА е неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползването на сайта и продажба и доставка на стоки и услуги от страна на Дружеството през „ОНЛАЙН МАГАЗИН ПЛИТКИТЕ“ находящ се на www.plitkite.com.
Поверителността и сигурността на личните данни на клиентите ни е от първостепенно значение за нас. Във връзка с това създадохме настоящата Политиката за защита на личните данни, която регламентира начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“ данните Ви.
Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в база данни на Дружеството и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни или предоставените по друг начин данни на сайта ни да се обработват съгласно посочените по-долу правила.
Важно е да знаете, че:
– Регистрирайки се в сайта ни, Вие се съгласявате с настоящата Политика и изрично потвърждавате, че я приемате. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни.
– Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват.
-Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България и само за срока и за целите, за които са предоставени.
– Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на сайта би означавал единствено отказ да използвате съответните услуги, без каквито и да било неблагоприятни последици за Вас.
– В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни за целта на обработката, посочена в него.
– Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на действащите договорни задължения. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
– В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; за изпълнение на договорни задължения и др.
– Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.
– Когато закупувате стоки като гост (без регистриран акаунт), предоставените от Вас данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка.
– Контролен орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон за информация и контакти +359 2 91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg.
Информация, която събираме
В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт и/или да използвате предоставяните чрез него услуги и форми за връзка, се изисква да предоставите някои лични данни, включително, но не само име(на), телефонен номер, e-mail, адрес, предпочитан начин на комуникация и др.
В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
Данни на непълнолетни лица
Услугите, предоставяни от сайта са предназначени за лица, навършили 18 години.
За регистрация и/или предоставянето на услугите на сайта, включително и продажба на стоки на лица ненавършили 18 години се изисква и е необходимо предоставянето на изрично съгласие, респективно потвърждение от носещия родителска отговорност (родител или настойник) за детето. Ако въпреки това използвате сайта ни без такова разрешение или съгласие, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.
Ако установим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.
Как и защо използваме личните Ви данни
– Обработваме личните Ви данни на основание изричното Ви съгласие.
– Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно Ваши запитвания, свързани с конкретни поръчки, промени в Общите условия и/или други правила и обстоятелства.
– Обработваме личните Ви данни за изпълнение на наши законови задължения; за легитимни интереси на администратора или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данните.
– В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности, като може да оттеглите същото по всяко време.
Кога и защо споделяме лични данни с трети лица
Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване на предоставяните продукти и услуги, които Ви предлагаме. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.
Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори и/или обработващи лични данни):
Лица, обработващи данни от името на Дружеството:
– пощенски и куриерски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи стоки, договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им.
– търговски представители, дистрибутори и подизпълнители на Дружеството, които действат като представители на дружеството, при предлагането и продажбата на продукти и услуги.
– лица, наети на граждански договор от Дружеството, подпомагащи процесите по продажба, доставка и т.н.; на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което по договор обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане) – счетоводна къща; IT компания, поддържаща информационната система; адвокати и адвокатски дружества и други;
– на бизнес партньори – за целите на директен маркетинг, съвместни промоции, продукти и услуги, когато сте дали изрично съгласие данните Ви да се използват за подобни цели.
Лица, обработващи данните от свое име:
– органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.
Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година (ОЗРД) и др.;
В Дружеството са създадени правила и структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността и защитата на Вашите данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
Кога изтриваме Вашите лични данни
Ще съхраняваме и обработваме личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква съхраняването и обработването им за по-дълъг период.
Личните ви данни няма да бъдат изтрити, ако те са необходими за решаване на висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.
Вашите права (Права на субекта на лични данни)
Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права:
  • Право да получите потвърждение от нас дали се обработват Ваши лични данни за Вас и ако е така, да получите право на достъп до личните Ви данни;
  • Право да проверите пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си;
  • Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
  • Право на преносимост на данни към друг Администратор на данни.
  • Право да се подаде жалба до Комисия за защита на личните данни и до съда.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл на посочения по-горе електронен адрес за контакт по въпроси, свързани със защитата на личните данни. С цел избягване на възможни злоупотреби, горните искания ще бъдат разглеждани, само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнасят данните.
На искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването и за причините довели до това забавяне. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.
Политика за „бисквитки“
Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.
Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.
ІІІ. Други
„Съни 7“ ЕООД се ангажира да предоставя услугите в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация за стоките и услугите представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и други е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Дружеството си запазва правото по всяко време да я променя.
Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента и други подобни способи и средства, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия на онлайн магазина (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
„Съни 7“ ЕООД може периодично да променя и актуализира настоящите Общи условия, включително и по отношение на политиката за защита на личните данни. При промяна на Сайта ще бъдат публикувани актуализираните Общи условия, като на регистрираните потребители може да бъде пращано и допълнително съобщение за това.
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.
Настоящите Общи условия са в сила от 13.05.2019г.