КОНТАКТИ
АВТОБИОГРАФИЯ
ПУБЛИКАЦИИ
БАЗА
ПРОГРАМА
НАЧАЛО
Всички права запазени
Дизайн и поддръжка: GDM ART Creative
Гимнастика за бременни
www.nesheva.eu
Национална спортна академия
Българска федерация гимнастика
Министерство на физическото възпитание и спорта
Родилница
Детето инфо - за Вас родители
Козметика и Хранителни добавки - немско качество ( DSC София - PM international)
Green Master - турмалинова серия /
За контакти: Екатерина Томова - 0893396304 и 0887612875
НАШИ ПАРТНЬОРИ
СПИСЪК
на публикациите на гл. ас. Ирина Нешева
1. Нешева, И. Проучване върху активността в избора за участието на студентите от СУ “Св. Кл. Охридски” в обучението им по спорт. СН,1,1999.

2.Минева, М., И. Нешева, Степ-аеробиката като фитнес дисциплина, сб.”Физическо възпитание и спорт между два века” В.Т., 2000, с. 252-254

3.Нешева, И. Мотиви за занимания с аеробика в свободното време. 7 НК Личност, мотивация, спорт,  НСА, 20 април 2001

4.Saprovalaki, E., М. Мineva, I. Nesheva, М. Tarnichkova, Comperative study of pulse frequency between fitness sports, journal of sports science, Komotini, Greese, 2001, p.220

5.Минева, М., М. Търничкова, И. Нешева, Р. Иванов, Биомеханична структура на базовите стъпки в спортната аеробика, сб. „Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век”, Варна, 2001, с.187-195

6.Нешева, И. К.Андонов. Мястото на аеробиката, каланетиката и стречинга в семейството на гимнастиката, НК с международно участие, НСА, май, 2002

7.Минева, М., М. Търничкова, И. Нешева, Р. Иванов, Биомеханична структура на базовите стъпки в спортната аеробика (продължение), сб.”Спорт, общество, образование” том 8, НСА, С., 2003, с. 238-245

8.Андонов, К., Цв. Добрева, М. Минева, Б. Димитрова, Ст. Илиева, Г. Сергиев, Д. Добрев, Н. Танкушева, И. Нешева, Практическо ръководство по основна гимнастика за І к., УФ, ТФ, КТ, С., 2002/2003

9.Андонов, К., Цв. Добрева, М. Минева, Б. Димитрова, Ст. Илиева, Н. Танкушева, И. Нешева, Практическо ръководство по гимнастика (жени) за ІІ курс УФ, ІІІ и ІV семестър, С., 2002/2003

10.Андонов, К., Цв. Добрева, М. Минева, Б. Димитрова, Ст. Илиева, Н. Танкушева, И. Нешева, Практическо ръководство по гимнастика (жени) за І курс УФ, ІІ семестър,  С., 2002/2003

11.
Андонов, К., Цв. Добрева, М. Минева, Б. Димитрова, Ст. Илиева, Н. Танкушева, И. Нешева, Практическо ръководство по гимнастика (жени) за ІІ курс ТФ,  С., 2002/2003

12.
Димитрова, Б., М. Минева, Ст. Илиева, Н. Танкушева, И. Нешева, М. Търничкова, Практическо ръководство по  гимнастика жени, І курс КТ, С.,2005

13.Димитрова, Б., М. Минева, Ст. Илиева, Н. Танкушева, И. Нешева, М. Петрова, Практическо ръководство по  гимнастика жени (преиздадено), І курс КТ, С.,2006

14.Нешева, И., Д. Добрев, Ст. Илиева, Цв. Добрева, Анкетно проучване за степента на ефективност на методичната литература за оптимизиране на учебния процес по гимнастика, СН, изв. бр. 1, 2006

15.Нешева, И., кн. „Гимнастика за бременната, майката, бебето и детето”, изд. Бестселър, С., 2006

16.Нешева, И., Анкетно проучване за отношението и практическото участие в занимания с физически упражнения и спорт по време на бременност, С., СН, изв. бр. 2, 2007, с. 38-45

17.Нешева, И.,  Цв. Добрева, Ст. Илиева, Гимнастика за бременната, майката, бебето и детето, С., СН, изв. бр. 2, 2007, с. 161-163

18.Нешева, И., М. Гатева, Модерни мажоретни спортове Baton twirling, С., СН, изв. бр. 3, 2008, с. 10-13

19.Нешева, И., Модерни мажоретни спортове - МРГ мажоретки, С., СН, изв. бр. 3, 2008, с. 141-144

20.Нешева, И., Кратък исторически преглед на развитието и внедряването на лечебната гимнастика в акушерската практика. С., СН, изв. бр. 3, 2009, с. 99-102

21.Нешева, И., Б. Коцева, Ефективност на състезателната форма на изпитване по гимнастика, С., СН, изв. бр. 3, 2009, с. 95-98

22.Нешева, И. Фитболът като фитнес дисциплина и предизвикателство за децата, сб. „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес”, изд. СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2009, с. 153-156

23.Нешева, И. Baton twirling и мажоретки, І част, сб. „V международен научен конгрес ССА”, НСА, С., 2010, с. 381-384

24. Нешева, И. Примерен модел на двигателна активност за жени с нормална бременност, І част, сб. „V международен научен конгрес ССА”, НСА, С., 2010, с. 270-275

25.
М. Георгиев, Ю. Мутафова, Д. Фенерова, И. Нешева. Психосоматический статус академического сообщества Национальной Академии Спорта им. В. Левски, София- България, V International Congress People, Sport and Health, Proceedings, 21-23 april 2011, Saint-Peterburg, Russia, p.368-369

26. Nesheva I., Emilya Pavlova, Dimitrina Fenerova, Michael Georgiev „Gymnastics Program Model and some Physical Ability Tests in Normal Pregnancy Females”,V International Congress People, Sport and Health, Proceedings, 21-23 april 2011, Saint-Peterburg, Russia, p. 367

27.
Fenerova D., Irina Nesheva, Mihail Georgiev „Peculiarities in thee Mental State of Pregnant Women Practicing Gymnastics”, V International Congress People, Sport and Health, Proceedings, 21-23 april 2011, Saint-Peterburg, Russia, p. 367-368

28. Нешева, И., Гимнастика за жени с нормална бременност - част от
интердисциплинарен научен проект на НСА, първа международна конференция - spa and wellness, НСА, България - 7-8.04.2011 г. - СН, извънреден брой 1/2012, с. 129-134

29. Павлова Е., И. Нешева, Комплексная программа инновационной модели гимнастики и психопрофилактики для женщин с нормальной беременностью, ж. Спортивна медицина, Киев, 2/2012, с.116-120

30. Пантелеева Д., И. Нешева, Двигателно  развитие  на  бебето - второ  шестмесечие.” Научна конференция на катедра „Гимнастика” - 27 май 2011, СН, извънреден  брой 2/2012, с.75-78

31. Нешева, И., Д. Фенерова, Психопрофилактика за жени с нормална бременност

- част от интердисциплинарен научен проект на НСА”, Научна конференция на катедра „Гимнастика” - 27 май 2011, СН, извънреден  брой 2/2012, с. 79-83

32. Nesheva I., A. Batoeva,   A „group individual” method in motor abilities training about Speed and endurance - електронен вариант , NC-SSA, Sofia 17-19 may 2012 

33. Pavlova Е., I. Nesheva, Organization model for Project Work with Phd and
undergraduate students, International scientific conference Antrhropological and Theoanthropological  aspects of  ph ysical activities from Constantine the great to nowadays, book  of  abstracts, NIS, 31.08-02.08.2011


34. БАН 21.02.2012 - Участие в заседание на дружеството по физиологични науки
устна презентация на програмата "Влияние на гимнастиката при жени с  нормална бременност"

35. Nesheva I., Е. Pavlova, Physical ability tests for pregnant women participating in
adapted gymnastics. World Congress of Performance Analysis of Spor IX inWorchester, England 25-28 july 2012  (постерна презентация)


36. Pavlova Е., I. Nesheva, A. Demireva, S. Demireva, Morphofunctional survey in an adapted gymnastics  training for normal pregnancy. World Congress of Performance Analysis of Spor IX inWorchester, England 25-28 july 2012  (постерна презентация)

37. Нешева, И., Александра  Батоева, Методът „групова  индивидуализация” при работа за двигателните качества - гъвкавост и равновесна устойчивост (ІІ част), Научна конференция на катедра „Гимнастика” - 31 май 2013

38.
Нешева, И., П. Сомлев, Е. Павлова,  Г. Узунова. Приложение на устройството
SUUNTO MEMORY BELT по време на гимнастика за бременни жени. Спорт & Наука, 4,
2013 стр.72-79